شرکت قطعات چدنی وفولادی (سهامی خاص ) بتاریخ ٣١/٣/١٣٧٨ در اداره ثبت شرکتها به منظور ساخت ، تولید و فروش انواع قطعات چدنی و فولادی با سرمایه ١۵٠ میلیون ریال تمام پرداخت شده به ثبت رسیده است . با توجه به مدّت زمان لازم تا مرحله بهره برداری که سه سال برآورد گردیده ، مدیریت تصمیم می گیرد از مبلغ آورده سهامداران به عنوان سرمایه ، مبلغ ١٠٠ میلیون ریال در تاریخ تأسیس در حساب ویژه پس انداز با نرخ١٢% سرمایه گذاری نموده و با توجه به زمان بندی درصد پیشرفت کار ۵٠ میلیون ریال آن را در ابتدای سال ١٣٧٩ و ۵٠ میلیون ریال باقیمانده را در ابتدای سال١٣٨٠ به حساب جاری جهت انجام مخارج طرح انتقال دهد . از هزینه های سربار اداری و عمومی بر اساس مبانی منطقی می توان ثابت نمود در سالهای قبل از مرحله بهره برداری به ترتیب ٩٠ ،٨٠ و٧٠ درصد قابل احتساب به داراییها می باشد . مخارج انجام شده طی سه سال متوالی تا مرحله بهره برداری به شرح زیر می باشد :

ارقام به میلیون ریال

 

 

 

 

 

 

1378

 

1379

 

1380

هزینه های قبل از تأسیس

(1 )

--

--

خریداثاثه ومنصوبات اداری ـ درزمان تأسیس

(5 )

--

--

اجاره دفترشرکت

(4 )

--

--

خریدسیستم های مکانیزه مالی ـ درزمان تأسیس

(4 )

--

--

هزینه حقوق مدیران وکارمندان دفتری واداری

(6 )

(8 )

(10)

هزینه حقوق مدیران ساخت وسرپرستان فنی

(8 )

(8 )

(10)

پیش پرداخت خریدماشین آلات

(6 )

(16 )

--

خریدماشین آلات تولیدی

--

(20 )

(10)

مخارج ساخت وسازساختمانی

(10 )

(5 )

(10)

امتیازات وانشعابات

(5 )

--

--

خریدمواداولیه ولوازم تولید

--

--

(30)

پیش دریافت ازمشتریان

--

--

20

جمع

(49 )

(57 )

(50 )

 

 

مستندات قانونی: به استناد ماده  ١۴٩ق.م.م  در تشخیص  درآمد  مشمول  مالیات ، محاسبه  استهلاک دارایی و هزینه های تأسیس و سرمایه ای اصول زیر انجام می شود :

اصل ۴ ـ هزینه های تأسیس از قبیل مخارج ثبت موسسه ، حق مشاوره و نظایر آن و هزینه های زائد بر درآمد « دوره قبل از بهره برداری و دورة بهره برداری آزمایشی » جز در مواردی که ضمن جدول مقرر در ماده ١۵١ این قانون تصریح خواهد شد حداکثر تا مدت ده سال از تاریخ بهره برداری به طور مساوی قابل استهلاک است .

بخشی از جدول استهلاک موضوع ماده ١۵١ ق.م.م. باشماره ٧۴٨٧۶-٢٨/١٢/١٣٨١به شرح زیرمیباشد:

  
 
 

داراییــهای قــابل استهــلاک -  گروه 37- سایر اموال و اثاثیه:

نرخ استهـلاک

1- اموال و اثاثیه اداری و دفتری از قبیل تحریر ،  کپی ، و فاکس

10 سال

2- سخت افزار سیستمهای رایانه ای و موارد مشابه

10 سال

 
 

 

. 

 

برای مطالعه رهنودهای تکمیلی افته اینجا اشاره نمائید.

.

 

١-     با توجه به اطلاعات داده شده درمتن افته آیا میتوان  صورتهای مالی  رابراساس استاندارهای  پذیرفته  شده  حسابداری قبل ازتغییربیانیه   (FASB-07) درواحدهای تجاری قبل ازمرحله بهره برداری برای دوره های مالی ١٣٨٧ الی١٣٨٠ تنظیم وارائه نمود؟

 

٢-    با توجه به اطلاعات داده شده درمتن افته آیا میتوان  صورتهای مالی رابر اساس استاندارد  حسابداری  شماره  24قبل ازمرحله بهره برداری درواحدهای تجاری برای دوره های مالی ١٣٧٨ الی١٣٨٠ تنظیم وارائه نمود؟

٣-    آیا میتوان اثرات تغییر بیانیه   (FASB-07)مربوط به  واحدهای تجاری قبل از مرحله  بهره برداری را بر صورتهای مالی اساسی موردتشریح وتجزیه وتحلیل قرارداد؟

 

 

.

برای مشاهده راه حل پرسش یک افته اینجا اشاره   نمائید.

 

 

 برای مشاهده راه حل  پرسش دو افته اینجااشاره نمائید.  

 

.

برای مشاهده راه حل  پرسش سه افته اینجا اشاره نمائید

 

 

 

برای بازگشت اینجا اشاره نمائید.