برنامه ریزی تامین احتیاجات مواد(MRP):

 


 

برنامه ریزی تأمین احتیاجات مواد  (Material Requirement Planning) که بعدازاین به اختصار MRP بیان میگردد در اوایل دهه 1960 به عنوان یک رویکرد رایانه ای برای برنامه ریزی در تأمین تدارک مواد مورد استفاده محصولات تولیدی در آمریکاشکل گرفت و در سال 1975 راهنمای کامل آن بصورت کتاب توسط ارلیکی منتشر شد.بدون شک تنکیک MRP پیش از جنگ جهانی دوم نیز به بشکل غیرمکانیزه و به صورت تلفیقی در بخش های مختلف اروپا بکار گرفته می شد. با این حال، آنچه که ارلیکی دریافت، این بود که رایانه امکان بکارگیری کلیه جزئیات تکنیک MRP را فراهم ساخته بنحویکه تکنیک مزبور را در مدیریت موجودی‌های در جریان تولید بسیار اثر بخش می سازد.

 

 

طرح اولیه MRP برای استفاده در پردازشگر بر مبنای یک لیست مواد (BOMP) ایجاد گردیده بود. این پردازشگر، برنامه ساخت محصول را به برنامه تولید یا خرید اقلام جزء تبدیل مینمود. این امر با بسط دادن یا باصطلاح انفجار نیازمندی های محصول نهایی درطول لیست مواد (BOM)، به منظور تعیین تقاضای قطعات انجام می گرفت. سپس تقاضای ناخالص پیش بینی شده، با موجودی های در دست و سفارشات در طول افق زمانی برنامه ریزی و در هر سطح از BOMمقایسه می گردید. این سیستمها روی کامپیوترهای بزرگ(مین فریم) پیاده شده و در بخش های متمرکز بر برنامه ریزی مواد در شرکت های بزرگ اجرا میگردید.با گذر زمان، نصب این سیستم ها در شرکت های مختلف گسترش یافت و به منظور افزایش دامنه عملکرد این سیستم های نرم افزاری، توابع عملیاتی متعددی به آنها اضافه شد. از جمله توسعه های صورت گرفته بر روی سیستم اولیه میتوان به سربرنامه تولید   (MPS)، کنترل فعالیت تولید   (PAC)، برنامه ریزی سرانگشتی ظرفیت  (RCCP)، برنامه ریزی احتیاجات (نیازمندی های) ظرفیت  (CRP)، و خرید اشاره نمود. 

ترکیب مدول های برنامه ریزی یعنی (CRP,MRP,MPS) و مدول های اجرایی (یعنی PAC و خرید) و نیزایجاد شرایطی که سیکل برنامه ریزی بتواند از سیکل اجرایی بازخوردهای لازم را دریافت نماید، منجر به نوع کامل تری از MRP گردید که به آن MRP حلقه بسته گویند. بااضافه کردن مدول های مالی خاصی به MRP   حلقه بسته و همچنین توسعه سربرنامه تولید به منظورپذیرش وظایف کامل تری به عنوان یک برنامه اصلی یا مرجع و بالاخره امکان پشتیبانی برنامه ریزی بازرگانی از لحاظ جنبه های مالی آن، سیستم کاملی حاصل می‌شود که درواقع رویکردی یکپارچه را برای مدیرتی منابع تولیدی ارائه می دهد. این MRP توسعه یافته، برنامه ریزی منابع تولیدی (Manufacture Resource Planning) یاهمانMRP-II نامیده شد. به عبارت دیگر MRP-II یک مفهوم است که اولاً در آن  MRP با مسائل مالی پیوند داده شده است. ثانیاً آنرا میتوان یک سیستم پیشرفته از MRP   سیکل بسته بحساب آورد که پارامترهایی جهت پوشش دادن برنامه ریزی های مالی وتجاری، به آن اضافه شده و قادر است مسائلی فراتر از برنامه ریزی مواد، کنترل موجودی وکنترل لیست مواد را نیز پشتیبانی نماید. ثالثاً  MRPII با بهره گیری از سیستم بازخوردی، برنامه زمانی تولید مادر را بر اساس شرایط حاکم بر محیط اجرا تنظیم می نماید .واین درشرایطی است که  چون

/ 0 نظر / 16 بازدید